விசையும் இயக்க விதிகளும் | tnpsc study materials - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

விசையும் இயக்க விதிகளும் | tnpsc study materials

maanavan

இயக்கத்திற்கான முதல்விதி (நிலைம விதி)

  • நியுட்டனின் முதல்விதிப்படி சமமற்ற புறவிசையொன்று செயல்பட்டு மாற்றும் வரை எந்த ஒரு பொருளும் தனது ஒய்வு நிலையையோ ஒரே நேர்கோட்டில் அமைந்த சீரான இயக்க நிலையையோ மாற்றிக் கொள்ளாமல், தொடர்ந்து அதே நிலையில் இருக்கும்.
  • இதன் மூலம் எல்லாப் பொருள்களும் தமது இயக்க நிலையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை எதிர்க்கும் தன்மை உடையவை எனக் கொள்ளலாம்.
  • புறவிசைகள் செயல்படாத நிலையில் ஒய்வு நிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்று தொடர்ந்து ஒய்வு நிலையிலும், இயக்க நிலையில் உள்ள பொருள் ஒன்று தொடர்ந்து சீரான இயக்கநிலையிலும் இருக்கும்.
  • பொதுவாகப் பொருளின் இப்பண்பு நிலைமம் எனப்படும். எனவே, நியுட்டன் முதல் விதியை நிலைம விதி என்கிறோம்.

இயக்கத்திற்கான இரண்டாம் விதி

  • ஒரு பொருளின் ஏற்படும் உந்தமாற்றத்திற்கான விசை, உந்த மாற்றம் நிகழ்ந்த கால வீதத்தையும் சார்ந்து அமைகிறது எனலாம்.
  • நியுட்டனின் இரண்டாம் இயக்க விதியின்படி உந்த மாறுபாட்டுவீதம் சமமற்ற விசைக்கு நேர்தகவில் அமைவதோடு அவ்விசையின் திசையிலேயே அமையும்.
  • ஃ F ஆல்பா ma]
  • அதாவது, விசை என்பது பொருளின் நிறை மற்றும் முடுக்கம் இவற்றின் பெருக்கற்பலன் ஆகும்.

இயக்கத்திற்கான மூன்றாம் விதி

  • நியுட்டனின் மூன்றாவது விதிப்படி ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்குச் சமமான ஆனால், எதிர்திசையில் செயல்படுவதுமான ஒர் எதிர்வினை உண்டு.
  • துப்பாக்கி சுடும்போது குண்டு அதிக விசையுடன் முன்னோக்கிப் பாய்வது வினையாகும். இதற்குச் சமமான எதிர்விசையுடன் குண்டு துப்பாக்கியைப் பின்னோக்கித் தள்ளுவது எதிர் வினையாகும்
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.