இந்தியாவிலுள்ள பெரியவை, நீளமானவை, உயரமானவை மற்றும் சிறியவை….

 

இந்தியாவிலுள்ள பெரியவை, நீளமானவை, உயரமானவை மற்றும் சிறியவை….

1. நீளமான நதி கங்கை
2. நீளமான துணை நதி யமுனை
3. தென்னிந்தியாவில் நீளமான நதி (தட்சன் கங்கா விருத கங்கா கோதாவரி
4. உயரமான மலைச்சிகரம் காட்வின் ஆஸ்டின் (கே2)
5. பெரிய நன்னீர் ஏரி உலார் ஏரி (காஷ்மீர்)
6. உயரமான அணை பக்ரா அணை (பஞ்பாப்)
7. பெரிய மசூதி ஜீம்மா மசூதி, டெல்லி
8. நீளமான சாலை கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை
9. நீளமான கடற்கரை கொண்ட மாநிலம் குஜராத்
10. நீளமான ரயில்வே பாதை ஜம்முதாவி முதல் கன்னியாகுமரி

 

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.