Study Materials

விசை

விசை

Key

 • விசை
 • ஒரு பொருளின் இயக்க நிலை
 • புவிஈர்ப்பு விசை
 • நியூட்டன் பற்றிய மூன்று விதிகள்
 • இயக்கத்திற்கான இரண்டாம் விதி
 • நியூட்டனின் மூன்றாவது விதி
 • உந்தம் மாறாக் கோட்பாடு
 • விசையின் திருப்புத்திறன்
 • ஈர்ப்பியல்
 • புவிஈர்ப்பு முடுக்கம்
 • இன்றைய அறிவியல்
 • சந்திராயன்
 • குளிரித் தொழில் நுட்பம்
 •  ராக்கெட்

விசை

 • ஒரு பொருளின் நிலையை மாற்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கும் வகையில் அதன் மீது செய்யப்படும் தள்ளுதல் அல்லது இழுத்தல் செயலே விசை ஆகும்
 • விசையானது பொருள்களை தள்ளுதல் இழுத்தல் அல்லது உதைத்தல் இவற்றின் அடிப்படையிலானது.
 • விசையைப்பார்க்கவோ, ருசிக்கவோ இயலாது. நம்மால் விசையின் விளைவை மட்டும் காண அல்லது உணர முடியும்.
 • ஒரு பொருளின் மீது விசை செயல்பட்டு உண்டாக்கும் விளைவின் அடிப்படையில்தான் விசையை விளக்க இயலும்.
 • தள்ளுதல், இழுத்தல் மற்றும் உதைத்தல் ஆகிய செயல்பாடுகளின் மூலம் ஒரு பொருளின் மீது விசையைச் செலுத்தும்போது பொருள் இயங்குகிறது. எனவே, ஒரு பொருளின் ஒய்வுநிலையையோ அல்லது இயக்க நிலையையோ மாற்றுகின்ற அல்லது மாற்ற முயற்சிக்கின்ற செயல் விசை எனப்படும்
 • விசை ஒரு வெக்டர் அளவு. அதன்I அலகு நியூட்டன்.

ஒரு பொருளின் இயக்க நிலை

 • என்பது அதன் வேகம் மற்றும் திசை ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்படுகிறது. ஒரு பொருள் ஒய்வு நிலையிலோ அல்லது இயக்க நிலையிலோ இருக்கலாம் இரண்டுமே பொருளின் இயக்க நிலை எனப்படும்.

தொடா விசைகள்

 • ஒரு பொருளின்மீது நேரடித் தொடர்பின்றிச் செயல்படும் விசைகள் தொடா விசைகள் எனப்படும்.

தொடா விசைகள் பின்வருமாறு

 • காந்த விசை
 • புவியீர்ப்பு விசை
 • நிலைமின் விசை

 

[wpsm_button color=”green” size=”big” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” icon=”none” class=””]Click Here to Download[/wpsm_button]

Related Articles

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker