தொழில் கொள்கைகள்

  • விடுதலைக்கு முன்னர் தொழில்துறை மிகச் சிறியதாகவும் இருந்த்து. நாட்டில், குறிப்பிடத்தக்க அளவில் தொழில்கொள்கை ஏதும் இல்லை. ஆனால், விடுதலைக்குப் பின்னர் 1948 ஆம் ஆண்டு தீர்மானிக்கப்பட்ட தொழிற்கொள்கை முதன்முதலில் தொழில்மயமாக்கலுக்கு அளிக்கப்பட்ட ஊக்கமெனலாம்.
  • எனினும், 1951 ஆம் ஆண்டு தொடங்கப்பெற்ற முதலாம் ஐந்தாண்டுத் திட்டத்தில் விரிவான, குறிப்பிடத்தக்க மற்றும் உண்மையான தொழில் மயமாக்குதல் கொள்கை உருவாகியது. தொழில் மயமாக்குதலில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் என்பது 1951 ஆம் ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட வளர்ச்சி மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துதல் சட்டம் ஆகும். இச்சட்டத்தின் மூலம் மிக முக்கிய மற்றும் அடிப்படை தொழிற்சாலைகளை அரசு தன் வசம் கொண்டு வந்தது.
  • தேசிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பின்வரும் தொழில்கள் அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டன. அவையாவன, அனுமின்சக்தி, போர்த்தளவாடங்கள், விமானப் போக்குவரத்து, கப்பல் கட்டுதல், தொலைத் தொடர்பு, இரும்பு எஃகுத் தொழில், நிலக்கரி, கனிவளங்கள் போன்றவை ஆகும்.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.