இந்திய மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

இந்திய மாநிலங்களும் யூனியன் பிரதேசங்களும் (1-4)

  • விதி 1ன்படி இந்தியா அதாவது பாரதம் மாநிலங்கள் ஒருங்கிணைந்தது.  ஒருங்கிணைந்த என்னும் வார்த்தை பயன்படுத்தப்படுகிறது.  (இவ்வார்த்தை சில சிறப்புகளைக் கொண்டுள்ளதால்) இந்திய அரசு (அ) ஒருங்கிணைந்த இந்தியா என்பது மாநில அரசுகளுடன் போடப்பட்ட ஒப்பந்தம் மூலம் ஒருங்கிணைந்தது. அல்ல   மற்றும் ஒருங்கிணைவு என்பது ஒப்பந்தம் மூலம் ஏற்பட்டதல்ல.  எம்மாநிலமும் இதிலிருந்து விலகிச்செல்ல இயலாது.
  • ஒருங்கிணைந்த பிரதேசங்கள் என்பவை “ஒருங்கிணைந்த மாநிலங்களின் ஒருங்கமைப்பில்“ சேர்க்கப்பட்டவில்லை. ஆனால் “பிரதேசங்களின் ஒருங்கமைப்பு“  என்னும் இடத்தில் மாநிலங்கள் இணைக்கப்படவில்லை.  அத்துடன் யூனியன் பிரதேசங்களும் மற்றும் பிற கைப்பற்றப்பட்ட பிரதேசங்களும் இவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]