இந்தியாவின் மலைவாழ் பழங்குடியின மக்கள்

 

பழங்குடியினர் வாழும் பகுதி

 

காடிஸ் ஹிமாச்சல பிரதேசம்
காலாங் வட-கிழக்கு
காரோஸ் அஸ்ஸாம் மற்றும் மேகலாயா
கோண்டுகள் மத்தியப்பிரதேசம் மற்றும் பீஹார்
குஜ்ஜார்கள் ஜம்மு காஸ்மீர், இமாச்சலப்பிரதேசம், ராஜஸ்தான்
இருளர்கள் தமிழ்நாடு
ஜைன்தியர்கள் மேகலாயா
ஹோண்டுகள் ஒரிஸ்ஸா
கோல் மத்தியப்பிரதேசம்
கோலம் ஆந்திரா
தோடர்கள் தமிழ்நாடு
கூக்கி மணிப்பூர்
லாகூலாய்ஸ் இமாச்சலப்பிரதேசம்

 

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.