பாக்டீரியா ஏற்படுத்தும் நோய்கள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

பாக்டீரியா ஏற்படுத்தும் நோய்கள்

 

தாவரம் நோய் பாக்டீரியா
v  புகையிலை v  காட்டுத்தீ v  சூடோமோனாஸ் டபாசி
v  தக்காளி v  வாடல் v  சூடோமோனாஸ்
v  உருளைக் கிழங்கு v  சொறி v  ஸ்ட்ரோப்டோமைசிஸ்
v  பருத்தி v  கோண இலைப்புள்ளி நோய் v  சாதோம்மோனாஸ் மால்வாசியாரம்
v  எலூமிச்சை v  கேன்கர் v  சாந்தோமோனாஸ் சிட்ரி
v  நெல் v  இலை வெடிப்பு v  சாந்தோ மோனாஸ் ஒரைசா

 

பாக்டீரியாவினால் மனிதனுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்

 

மனித நோய் பாக்டீரியா
எலும்புருக்கி நோய் மைக்கோ பாக்டீரியம் டியூபர்குளோசிஸ்
காலரா விப்ரியோ காலரே
தொழுநோய் மைக்கோ பாக்டீரியம் லெப்ரே
டிப்திரியா கோரினி பாக்டீரியம் டிப்திரியே
பேதி Shigella dysenteriae
உணவுநச்சு Clostridium botuliam
கொனேரியா Neissera gonorrhoeae
பிளேக் Pasteurelia pestis Yersina pestis
நிமோனியா Dipococcas pneumonia
சிலிபிக்ஸ் Treponemea palladium
டெட்டானஸ் Clostridium tetani
டைபாய்டு Salonella typhi
Wooping Cough Bordetella pertusis
தகை முறுக்கம் காரின் பாக்டீரியா

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]