இலக்கணம் | ilakkanam - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

இலக்கணம் | ilakkanam

Review Score+1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

tholkappiar_slide

எழுத்து

முதலெழுத்து

  • ‘அ’– முதல்‘ஔ’  வரையுள்ள உயிரெழுத்துகள் 12-ம் , ‘க்’ முதல் ‘ன்’ வரையுள்ள மெய்யெழுத்துகள் 18 – ம் ஆன 30 எழுத்துகளும் , முதலெழுத்துகளாகும் . இந்த 30 எழுத்துகளும் சேர்ந்து , 216 உயிர்மெய் எழுத்துகள் உருவாக காரணமாக இருப்பதால் , இவை முதலெழுத்துகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன .
  • ’ முதல் ‘ஔ’ வரையுள்ள பன்னிரண்டு உயிரெழுத்துகளும்

க்முதல்ன் வரையுள்ள பதினெட்டு மெய்யெழுத்துகளும்

ஆகிய முப்பதும் முதலெழுத்துகள் எனப்படும்.

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]