ஹேபர் முறை

ஹேபர் முறை                                           

    ஹேபர் முறையில் அம்மோனியா தயாரித்தலில் அயர்ன் / இரும்பு / Fe வினைவேக மாற்றிக்கு நச்சாக H2S அமைகிறது.

 

Fe

N2 + 3H2  ⇌   2NH3

H2S

நச்சுப் பொருள்

 

  • ∆Hf = 22.0K Cal /mole.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.