விலங்குத்தொகுதிகள்

விலங்குத்தொகுதிகள்(Animal Phyla)          

தொகுதி:  புரோட்டோசோவா :

  • ஒரு செல் உயிரிகள்
  • சைட்டோபிளாசம். உட்கரு. செல்சவ்வு ஆகிய பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது.
  • பிளாஸ்மோடியம்-ஒட்டுண்ணிகளாகும்
  • இடப்பெயர்ச்சி உறுப்புகள் : போலிக்கால்கள் ,குறு இழைகள் , நீள் இழைகள்.

உணவுட்டம்:

1.தாவரமுறை – யுக்ளினா

2.விலங்குமுறை – அமீபா

3.சாற்றுண்ணி முறை – யுக்ளினா

4.ஒட்டுண்ணிமுறை – பிளாஸ்மோடியம்

 

சுவாசம்பரவல்முறை

  • கழிவுநீக்கம்: நுண் குமிழ்கள் மூலம் நடைப்பெறும்
  • இனப்பெருக்கம் : பிளவுமுறை/இணைவுமுறை முலம்

{எ.கா} எண்டமீபா   ஹீஸ்டோலிடிகீகா

அமீபா, வார்ட்டிசெல்வா , பாரமீசியம்

  • புரோட்டோசோவா தொகுதியைச் சார்ந்த உயிரிகள் யூக்கேரியோட்டிக் மற்றும் ஒரு செல் உயிரிகள் ஆகும்.
  • புரோட்டோசோவா நுண்ணுயிரியல் வெகுவாக மனித நோய் தொடர்பானது குடல் அமிபியாஸிஸ், ஆப்பிரிக்க துக்க வியாதி மற்றும் மலேரியா போன்றவை.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.