மரபியல் Genetics

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

மரபியல் Genetics

  •  கலப்பினம் என்பது ஒரே இனத்தைச் சேர்ந்த இரு வேறுபட்ட தாவரங்களை கலப்பு செய்து புதிய பண்புகள் கொண்ட தாவரத்தை தோற்றுவிப்பது.
  • மரபுகள் ஒரு சந்த்தியிலிருந்து மற்றொரு சந்த்திக்கு கடத்தப்படுதலும் இதில் ஏற்படும் மாறுபாடுகளையும் பற்றி படிப்பது மரபியல் ஆகும்.
  • மரபியலின் தந்தை ஜொகான் கிரிகர் மெண்டல்
  • கிரிகர் ஜோகன் மெண்டல் மரபியலின் தந்தை ஆவார்.
  • மெண்டல் தன் சோதனைக்காக பட்டாணி செடியை தேர்ந்தெடுத்தார்.
  • மெண்டல் தனது கோட்பாட்டில் தனித்து பிரிதல் விதி, சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி விளக்கினார்.

தனித்து பிரிதல் விதி:

  • ஒரு பண்பு கலப்பு உயிரியல் உள்ள இரண்டு அல்லீல்கள் ஒன்றாக கலப்பதில்லை கேமிட்டுக்களை உண்டாக்கும்போது அவை ஒன்றைவிட்டு ஒன்று பிரியும் இதுவே தனித்து பிரிதல் விதி.

சார்பின்றி ஒதுங்குதல் விதி:

  • இதன்படி கேமிட்டுகள் உண்டாகும் போது இரு பண்பு கலப்பு உயிரியலுள்ள ஒவ்வொரு ஜீன் ஜோடியும் பாரம்பரியம், மற்றொரு ஜோடியை சார்ந்தது அல்ல.

அல்லீல்கள்:

  • ஒரு பண்பில் இரு மாறுபட்ட வெளிப்பாடுகள் அல்லது புறத்தோற்றங்களை கட்டுப்படுத்தும் ஜீன் ஜோடிகளுக்கு அல்லீல்கள் என்று பெயர்.

மறைத்தல்:

  • மறைத்தலுக்கு காரணமான ஜீன் மறைக்கும் ஜீன் என்றும், மற்றொரு ஜீன் மறைபடும் ஜீன் என்றும் இதற்கு மறைத்தல் என்று பெயர்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]