இந்தியாவில் இருப்புப் பாதைகள்

இந்தியாவில் இருப்புப் பாதைகள் :

  1. அகன்ற இருப்புப் பாதை – (Brod Gauge – 1.675 m)
  2. மீட்டர் அளவுப்பாதை – (Meter Gauge – 1.000m)
  3. குறுகிய அளவுப்பாதை – (Narrow Gauge – 0.762.m & 0.610m)
  • அதிவேக இரயில்கள் துரித இரயில்களின் வேகத்தினைக் காட்டிலும் அதிக வேகமுடையதாகும். இவை சதாப்தி அதிகவேக இரயில் எனப்படுகின்றது. எ.கா. சென்னை – கோவை, சென்னை – புதுடெல்லி.
  • இந்திய இரயில்வே சட்டம் 1994 முதல் அதிவேக இரயில் பயணம் செய்யும் பயணிகளுக்கு காப்பீட்டுத் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
  • சரக்குக் கப்பல்களின் நிலையில் வளரும் நாடுகளிடையே இந்தியா 15 வது இடத்தில் உள்ளது.
  • இந்தியாவில் பெரிய துறைமுகங்களும், சிறிய துறைமுகங்களும் மொத்தம் 48 உள்ளன. பெரிய துறைமுகங்கள் 12 அனைத்தும் மத்திய அரசின் நிர்வாகத்தின் கீழ் உள்ளன.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.