பூஞ்சையினால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

பூஞ்சையினால் தாவரங்களுக்கு ஏற்படும் நோய்கள்

தாவரம்   நோய்   உண்டாக்கும் பூஞ்சை
கரும்பு   சிகப்பு அழுகல்   கோலிட்ட்டொடிரைகம் ஃபால்கோட்டம்
கடலை   இலைபுள்ளி (டிக்கா)   செர்காஸ்போரா பொர்சோளேட்டா

செர்கோஸ்போரா அராக்கிடிகோலா

கோதுமை   சிகப்பு ரஸ்ட்   பக்சீனியா கிராமினே
ஸ்ட்ராபெர்ரி   மென் அழுகல்   ரைசோபஸ் ஸ்டொலானிபெர்
ஆப்பிள்       ரைசோபஸ் அர்ராரிசோஸ்
உருளை   Early Blight

Loose smru

 

 

அல்டெர்னேரியா ட்ரிடிசி

அஸ்டிலாகோ நுடா

 

  • உணவுப் பொருட்களைக் கொடுக்கும் பூஞ்சைகள் ஆஸ்பர்ஜில்லஸ் ரைசோபஸ் (ரொட்டிக் காளான்)

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]