பூஞ்சையினால் மனிதனுக்கு உண்டாகும் நோய்கள்

பூஞ்சையினால் மனிதனுக்கு உண்டாகும் நோய்கள்:

நோயின் பெயர்   பூஞ்சையின் பெயர்
உருளைப் புழு (டீனியா)   எப்பிடெர்மோஃபைட்டான்

டிரைக்கோஃக்பைட்டான்

கேனிடியாசிஸ்   கேன்டிடா ஆல்பிகன்ஸ்

 

  • தாலோஃபைட்டா (Thallohyta) என்ற தாவரப் பிரிவில் பாசிகளும், பூஞ்சைகளும் அடங்கும்.
  • பூஞ்சைகளுக்கும் சில உயர் தாவர வேர்களுக்குமிடையே காணப்படும் கூட்டுயிர் வாழ்க்கை மைக்கோரைசாக்கள் (Mycorhyza) என்று பெயர்.
  • வேரில் பூஞ்சைகள் ஒரு உறை போன்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தலாம். இதற்கு எக்டோடிராஃடிக் மைக்கோரைசா என்று பெயர்.
  • வேரில் திசுக்களுக்குள்ளே இவை ஊடுருவச் செல்லும் இதற்கு எண்டிரோஃபிக் மைக்கோரைசா என்று பெயர்.
  • மியூக்கர் ஊசிக் காளான் எனவும், கருப்பு ரொட்டி காளான் எனவும் அழைக்கப்படும்.
  • மைசிலியம் உடல் எப்போதும் அதிக அளவில் கிளைத்துப் பல நியூக்ளியஸ்களை கொண்டு காணப்படுகிறது. இதற்கு சினோஸைடிக் நிலை என்று பெயர்.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.