கருவுறுதல் Fertilization

கருவுறுதல் Fertilization

  • மகரந்த துகளிலுள்ள ஆண்கேமிட்டும் சூலில் உள்ள அண்டமும் இணைவது கருவுறுதல்.
  • இரு செல் நிலையில் வெளிவந்த மகரந்த துகளில் உள்ள உடல் செல் மகரந்தக் குழாய் செல்லாகவும் ஜெனரேட்டிவ் செல் மீண்டும் பகுப்படைந்து இரண்டு ஆண் காமிட்டுகள் கொடுக்கிறது.
  • சூல் முடியை அடைந்த மகரந்த துகளானது தற்போது மகரந்தக் குழாயை மைக்ரோபைல் மூலமாக உட்செலுத்துகிறது மகரந்தக்குழாய் நீண்டு சென்று சூலை அடைகிறது.
  • மகரந்த துகளில் உள்ள இரண்டு ஆண் கேமிட்டுகளில் ஒன்று சூலில் உள்ள அண்டத்துடன் இணைதல் கருவுறுதல் ஆகும்.
  • இன்னொரு ஆண் காமிட்டானது இரண்டாம் நிலை நியூக்ளியஸ் (Polar Nucleus) இதுவே (2+1) மூவிணைவு (Triple Tusion) எனப்படும்.
  • மகரந்தக் குழாய் மைக்ரோபைல் வழியாக சென்று கருவுறுதல் சடைபெற்றால் அது பொரோகேமி அதுவே சலாஜா வழியாக சென்று கருவுறுதல் நடைபெற்றல் “சலாசோகேமி” ஆகும்.

 

கருவுறுதலுக்கு முன் கருவுறுதலுக்கு பின்
கருவுற்ற அண்டம் எம்பிரையோ (கரு)

 

சூலகம் கனி (பெரிகார்ப்)
சூல் விதை
இன்டகுன்மென்ட்(சூல் உறை) விதையுறை
இரண்டாம்  நிலை நியுக்ளியஸ் எண்டோஸ்பெர்ம் (கருவிற்கு  உணவு)

 

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.