பரப்புக் கவர்ச்சியைப் பாதிக்கும் காரணிகள்

பரப்புக் கவர்ச்சியைப் பாதிக்கும் காரணிகள்                       

1) வெப்பநிலை 2) அழுத்தம் 3) வாயுவின் தன்மை 4) பரப்புக் கவரும் பொருளின் தன்மை.

  • வினைவேக மாற்றி

ஒரு சேர்மம் எத்தகைய வினைவேக மாற்றத்திற்கும் உட்படாமல் ஒரு வேதி வினையின் வேகத்தை மாற்றினால் அதற்கு வினைவேக மாற்றி என்று  பெயர்.

  • வினைவேக மாற்றம்

வினைவேக மாற்றியின் செயல்முறை வினைவேக மாற்றம் எனப்படும்.

  • ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றம் வினைபடுபொருட்கள் மற்றும் வினைவேக மாற்றி ஆகியவை ஒரே நிலைமையில் இருக்கும் வினைகள் ஒரு படித்தான வினைவேக மாற்றம் எனப்படும்.

NO(g)

2SO2(g) +O2(g)                2SO3(g)

  • பல படித்தான வினைவேக மாற்றம் வினைபடுபொருள்கள் மற்றும் வினைவேக மாற்றி ஆகியவை வெவ்வேறு நிலைமைகளில் இருக்கும் வினைகள் பலபடித்தான வினைவேக மாற்றம் எனப்படும்.

N2(g)  +3H2(g)     Fe(S)   2NH3(g)                                                                                                         

ஊக்க வினை வேக மாற்றி                                  

வினையின் வேகத்தை குறைக்கும் வினை வேக மாற்றி தளர்வு வினை வேக மாற்றி என்றழைக்கப்படும்.

Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.