ஈதல் சகப்பிணைப்பு

ஈதல் சகப்பிணைப்பு:

 • சிலமூலக்கூறுகள் அல்லது அயனிகளில் பங்கிடப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஒரே அணுவிலிருந்து கிடைக்கின்றன. இதற்கு அணைவுப் பிணைப்பு அல்லது ஈதல் சகப்பிணைப்பு என்று பெயர்.
 • ஒரு சாதாரண சகப்பிணைப்பில் பிணைப்புக்குள்ளான இரண்டு அணுக்களும் எலக்ட்ரான்களைச் சமமாகப் பங்கீடு செய்கின்றன. சில சேர்மங்களில் ஓர் அணுவால் மட்டுமே சகப்பிணைப்புக்குத் தேவையான இரண்டு எலக்ட்ரான்களும் வழங்கப்படுகின்றன. இந்தப் பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு எனப்படும்.
 • ஈதல் சகப்பிணைப்பு சேர்மங்கள் அரிதில் மின் கடத்திகள்.
 • இந்தச் சேர்மங்கள் நீரில் சிறிதளவே கரையும் ஆனால், முனைவற்ற கரிமக் கரைப்பான்களில் கரையும் இயல்புடையவை.
 • இவை பகுதி அளவே முனைவுத் தன்மையைப் பெற்றிருக்கின்றன.
 • சாதாரண வெப்ப நிலையில் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு வாயு நிலையில் இருப்பதற்குக் காரணம் அவற்றின் முனைவுத் தன்மையற்ற பண்பாகும்.
 • நீர், நீர்ம நிலையில் இருக்க அவற்றின் முனைவுத் தன்மையே காரணமாகும்.
 • பிணைப்பில் ஈடுபடும் அணுக்களில் உள்ள ஒரேயொரு அணு மட்டும் ஒரு ஜோடி எலக்ட்ரானை மற்றொரு அணுவிற்கு பரிமாற்றம் செய்வதால் உருவாகும் பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு ஆகும்.
 • இரு அணுக்களுக்கிடையே ஒரு எலக்ட்ரான் இணையால் ஒற்றைப் பிணைப்பு ஏற்படும்போது பங்கிடப்படும் இரு எலக்ட்ரான்களுமே ஒரே அணுவால் வழங்கப்படுகிறது. இத்தகைய பிணைப்பு ஈதல் சகப்பிணைப்பு எனப்படும்.

.கா.அமோனியா, போரான் டிரைஃபுளோரைடு.

 • சகப்பிணைப்பு அணுக்களால் பங்கிடப்படும் எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை சமமாக இருக்கும். ஒரு பிணைப்பில் ஒவ்வொரு அணுவும் ஒரு எலக்ட்ரானைப் பங்கிட கொடுக்கிறது. ஆனால் ஒரு சில பிணைப்புகள் உருவாகும்போது பங்கிடப்படும் ஜோடி எலக்ட்ரான்கள் ஒரே அணுவினால் மட்டும் கொடுக்கப்படுகிறது. இத்தகைய அணு கொடுக்கும் அணு எனப்படும்.
 • எலக்ட்ரானைக் கொடுக்காத மற்றொரு அணு பிணைப்பில் உள்ள ஜோடி எலக்ட்ரானை தன்பால் ஈர்த்துக்கொள்ளும். இந்த அணு வாங்கும் அணு எனப்படும்.
 • கொடுக்கும் மற்றும் வாங்கும் அணுக்களுக்கிடையே நிகழும் பிணைப்பானது ஈதல் சகப்பிணைப்பு எனப்படும்.
 • உதாரணமாக H3N: மற்றும் BF3ஆகிய மூலக்கூறுகளுக்கிடையேயான பிணைப்பைக் கருத்தில் கொள்வோம்
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.