எண்ம எலக்ட்ரான் விதி

எண்ம எலக்ட்ரான் விதி:

  • அரிய வாயுக்கள் அனைத்தும் மந்தத் தன்மை உடையவை. அவை மற்ற அணுக்களுடன் எளிதில் வினை புரிவதில்லை. ஹீலியத்தின் வெளிக்கூட்டில் இரண்டும், பிற மந்த வாயுக்களின் வெளிக்கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்களும் உள்ளன.
  • வெளிக்கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்கள் இருப்பதை எண்ம அமைப்பு என்கிறோம். இந்த அமைப்பு நிலையானது. ஏனெனில், இது முழுமையாக நிரம்பிய எலக்ட்ரான் ஆற்றல் மட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

எண்ம விதி

  • மந்த வாயுக்களைத் தவிர இணைதிறன் கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்களுக்கும் குறைவாக உள்ள மற்ற தனிமங்கள் இந்த நிலையான எலக்ட்ரான் அமைப்பைப் பெற முயலுகின்றன.
  • தனிமங்கள் மந்த வாயுக்களின் அமைப்பைப் (இணைதிறன் கூட்டில் 8 எலக்ட்ரான்கள்) பெறும் இந்தத் தன்மையே எண்ம விதி எனப்படுகிறது.
  • இந்த விதி அணுக்களுக்கிடையே ஏற்படும் அனைத்து வேதிப் பிணைப்புகளுக்கும் பொருந்தும்.
  • ஒர் அணு, மந்த வாயுக்களின் எலக்ட்ரான் அமைப்பை மூன்று வகைகளில் பெறலாம்.
  • ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களை இழப்பது. 2. ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களைப் பெறுவது. 3. வேறு ஒர் அணு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எலக்ட்ரான்களைப் பகிர்ந்து கொள்வது
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.