எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி | Electron Microscope

maanavan

  • நுண்நோக்கிஅல்லதுநுணுக்குக்காட்டி (microscope, பழைய கிரேக்கம்: μικρός, mikrós) எனப்படுவது மனித வெற்றுக்கண்ணுக்குப் புலப்படாத பாக்டீரியா, வைரசுகள் போன்ற சிறிய அல்லது நுணுக்கக் கூறுகளைப் பெரிதாகக் காட்டி, மனிதக் கண்களால் அவதானிக்கக் கூடியவாறு செய்ய உதவும் கருவி ஆகும்.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கி[தொகு]

  • 1900-களின் ஆரம்ப காலங்களில் ஒளி நுண்ணோக்கிக்கு மாற்று கண்டுபிடிக்க முயற்சித்தபோது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதே எல்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள் ஆகும்.
  • ஏர்னஸ்ட் ரஸ்கா என்பவர் முதன் முதலில் 1931-இல் பரிமாற்ற எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினைக் (TEM) கண்டுபிடித்தார்.
  • மிகப்பெரிய தெளிவான படிமங்களை அவை தந்ததால் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள் வரவேற்கப்பட்டன.இதைத் தொடர்ந்து ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள் மேக்ஸ் க்னால் என்பவரால் 1935-ஆம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.
  • எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிகள் இரண்டாம் உலகப்போரின் போது மிகவும் பிரபலமாகின.இதன் பின் முதல் முதலாக வர்த்தக பரிமாற்ற எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியிணை 1965-ஆம் ஆண்டு சார்லஸ் ஓட்லே என்பவர் வடிவமைத்தார்.
  • நுண்ணிய பொருட்களைப் பற்றிய அறிவியற் கல்வி நுண்நோக்கியியல் எனப்படும்.
  • எலக்ட்ரானின் அலை வடிவம்தான் இதன் தத்துவமாகும்.

பகுதிறன்:  இரண்டு புள்ளிகளைத் தனித்தனியே பிரித்துப் பார்க்கச் சிறிய தொலைவு

  • ஒளியியல் நுண்ணோக்கியில் கிடைக்கும் அதிக பட்ச பெருக்கத்திறன்
  • X- கதிர்களின் அலைநீளம் கண்ணுறு ஒளியைவிடக் குறைவாக உள்ள போதிலும் நுண்ணோக்கியில் பயன்படுத்த இயலாது. ஏனெனில் அதை குவிக்க குவிலென்சுகளால் முடியாது.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.