மின்னோட்டவியல் | electromagnetism - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

மின்னோட்டவியல் | electromagnetism

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan 4

மின்னியல்

  • நேர்மின்சுமை, எதிர்மின்சுமைஎன்றஇருமின்சுமைகள்உள்ளன.
  • மின்னூட்டங்களின்ஓட்டமேமின்னோட்டம்(CHARGE)எனப்படும்.
  • கடத்தி ஒன்றின் ஒரு பகுதியின் வழியேமின்னூட்டம் பாயும் வீதமே மின்னோட்டம் (Electric current) அல்லதுஓட்ட மின்சாரம் (Current electricity) என அழைக்கப்படுகிறது.
  • ஒவ்வொரு துகளும் ஒரு குறிப்பிட்டளவுமின்னூட்டம்(charge, மின் ஏற்பு, கொண்டிருக்குமாகையால், ஒரு குறுக்குவெட்டுப் பரப்பை நொடிக்கு எவ்வளவு மின்னூட்டம் கடந்து செல்கின்றது என்பதுதான் மின்னோட்டத்தின் அளவு ஆகும்.
  • அதாவது,கடத்திஒன்றின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியின் வழியே மின்னூட்டம் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம் ஆகும்.

விளக்கம்:

  • ஆறுகளில்நீர் ஓடுவதை நீரோட்டம் என்பதைப் போல எதிர் மின்தன்மை கொண்ட மின்னன்கள்/ இலத்ரான்கள் நகர்ந்து ஓடுவது மின்னோட்டம் ஆகும். நீர் அழுத்தத்தின் காரணமாக, நீரோட்டம் மேல் இருந்து கீழே பாய்வது போல அதிக மின்னழுத்தம் கொண்ட இடத்திலிருந்து மின்னழுத்தம் குறைவான பகுதிக்கு மின்னோட்டம் பாய்கின்றது.

மின்னோட்ட அலகு ஆம்பியர் மின்னோட்டம்

  • மின் தன்மையில் இரு வகை இருப்பதால், எந்த வகை மின் பொருள் நகர்ந்தாலும் மின்னோட்டம் நிகழும்.
  • மின்னோட்டமானதுஆம்பியர் என்னும் அலகால் அளக்கப்படுகின்றது. ஓர் ஆம்பியர் என்பது ஒரு நொடிக்கு ஒரு கூலம் அளவு மின்னூட்டம் ஒரு தளத்தைக் கடக்கும் ஓட்டம் ஆகும்.
  • மின்னோட்டச் செறிவுஎன்பது அலகு பரப்பளவைக் கடக்கும் மின்னோட்டத்தின் அளவாகும்.அதாவது, எத்தனை ஆம்பியர் மின்னோட்டம் ஒரு சதுர செ.மீ பரப்பைக் கடந்து செல்கின்றது என்பது மின்னோட்டச் செறிவு ஆகும்.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]