பொருளாதார புரட்சிகள்

 

  • வெண்மை புரட்சி

பால் மற்றும் பால் சார்ந்த பொருட்கள் உற்பத்தி பெருக்குதல்
இதன் தந்தை வர்கீஸ் கூரியன்

  • நீலப்புரட்சி :

மீன் உற்பத்தி பெருக்குதல்

  • மஞ்சள் புரட்சி :

சூரியகாந்தி எண்ணெய் உற்பத்தி. இதில் இந்தியா 1990ல் தன்னிறைவு அடைந்தது.

  • பழுப்பு புரட்சி :

கோதுமை உற்பத்தி பெருக்க திட்டம்

Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.