பொருளாதார அளவீடுகள்

 • தேசத்தின் பொருளாதாரத்தின் நடவடிக்கையை அளவீடு செய்ய எண்ணற்ற வழிகளுள்ளன.
 • இத்தகைய பொருளாதார நடவடிக்கையை அளவீடு செய்யும் வழிமுறைகளில் உள்ளிட்டவை:
 • நுகர்வோர் செலவு
 • வெளிநாட்டு நாணய பரிமாற்று விகிதம்
 • உள்நாட்டு மொத்த உற்பத்தி
 • மொத்த உள்நாட்டு தனி நபர் உற்பத்தி
 • மொத்த தேசிய உற்பத்தி
 • பங்குச் சந்தை
 • வட்டி விகிதங்கள்
 • தேசிய கடன்
 • விலையுயர்வு விகிதம்
 • வேலைவாய்ப்பின்மை
 • வர்த்தகச் சமநிலை
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.