சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலையியல்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

சுற்றுப்புறச் சூழ்நிலையியல்

 

வாயுக்கள்(House Gases) கார்பன்டைஆக்ஸைடு 
பசுமையக வாயு முதன்மை ஆதாரம்கார்பன் – டை – ஆக்ஸைடு தொல்படிவ எரிபொருள்கள் எரிக்கப்படுதல்(எ.கா : நிலக்கரி, காடுகள் அழிக்கப்படுதல்

 

 

மீத்தேன்:       

  • வாயு, எண்ணெய் மற்றும் கரியிலிருந்து உருவாகிறது. ஆடு, கால்நடைகள் அசைபோடுகையில் அவற்றின் குடலிலிருந்து நொதித்தல், சதுப்பு நிலம், நெல் பயிரிடும் போதும், உயிரினங்களை எரிக்கும்பொது / அழுகும்போது உருவாகின்றது.

குளோரோ புளோரோ கார்பன்  

  • கரிமக் கரைப்பான்களை உபயோகிக்கையில், குளிரூட்டும் பொருட்கள் , ஏரோசொல் தெளித்தலின்போது

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]