மனித நலனும் நோய்களும்

Deal Score+2

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

  • நோய் கிருமிகள் உடலில் உள்ளே நுழைந்து நோய் அறிகுறிகள் தோன்றும் வரை உள்ள காலகட்டமே இங்கும்பஷன் காலம் என்று பெயர்.
  • முத்தடுப்பு ஊசி என்பது டிஃப்திரியா, கக்குவான் இருமல் இரணஜன்னி போன்றவைகள்.
  • நோயை தடுக்க அளிக்கப்படும் தடுப்பூசி முறையே தடுப்பூசி திட்டமாகும்.
  • பிறந்தவுடன் குழந்தைக்கு BCG தடுப்பூசி போடப்படும்.
  • காசநோய் மருந்தாக BCG தடுப்பூசி போடப்படும்.
  • DPT என்பதன் விரிவாக்கம் Diphtheria Pertips Tetlanus
  • MMR என்பதன் விரிவாக்கம் Mumps Measeh Rubella.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]