பரப்புக் கவர்ச்சி வேறுபாடுகள்

இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சிக்கும், வேதியியல் பரப்புக் கவர்ச்சிக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள்  

 

. எண் இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சி வேதியியல் பரப்புக் கவர்ச்சி
1 மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்டவாண்டர்வால்ஸ் விசையின் காரணமாக நடைபெறுகிறது வேதிப்பிணைப்பு உருவாவதன் காரணமாக நடைபெறுகிறது
2 வாயுக்களின் தன்மையைப் பொருத்து, எளிதில் திரவமாக்கக் கூடிய வாயுக்கள் விரைவில் பரப்புக் கவரப்படுகின்றன. இயற்பியல் பரப்புக் கவர்ச்சியை விடதேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையுடையது.
3 பரப்புக் கவர்தலின் வெப்பம் குறைவாகும் பரப்புக் கவர்தலின் வெப்பம் அதிகமாகும்
4 மீள் தன்மையுடையது மீளாத் தன்மையுடையது
5 குறைந்த வெப்பநிலையில் மெதுவாக பரப்புக் கவர்தல் நடைபெறுகிறது.வெப்பநிலையை உயர்த்தும் போது பரப்புக் கவர்தலின் வீதம் குறைகிறது வெப்பநிலையை உயர்த்தும் போது பரப்புக் கவர்தல் அதிகரிக்கிறது
6 அழுத்தத்தை உயர்த்தும் போது பரப்புக் கவர்தல்அதிகரிக்கிறது அழுத்தம் எத்தகைய பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துவதில்லை
7 பரப்புக் கவரும் பொருளின் பரப்பின் மீது பல மூலக்கூறு அடுக்கினைத் தோற்றுவிக்கிறது ஒற்றை மூலக்கூறு அடுக்கு மட்டும் உருவாகிறது
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.