தாவர செல்லிற்கும், விலங்கு செல்லிற்கும் உள்ள வேறுபாடு

Review Score0

தாவர செல்லிற்கும், விலங்கு செல்லிற்கும் உள்ள வேறுபாடு:

விலங்குசெல்

 

தாவரசெல்
1.செல் சுவர் கிடையாது

 

1.செல்சுவர் உண்டு
2.பசுங்கணிகம் கிடையாது

 

2.பசுங்கணிகம் உண்டு
3.நுண் குமிழ்கள் அளவில் சிறியவை

 

3.நுண் குமிழ்கள் அளவில் பெரியவை
4.செண்ட்ரோசோம் காணப் படுகின்றது 4.சென்ட்ரோசோம்

காணப்படவில்லை.

 

5.கோல்கை உறுப்புகள் நன்றாக

வளர்ச்சி பெற்று இருக்கின்றது  

5.கோல்கை உறுப்புகள் நன்றாக வளர்ச்சி பெறவில்லை.

 

Click Here To Get More Details