டி.என்.ஏ & ஆர்.என்.ஏ உள்ள வேறுபாடு

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

DNA மற்றும் RNA  க்கு உண்டான வேறுபாடுகள்

 

DNA RNA

 

 

·         உட்கருவில் பெரும்பாலும் காணப்படுகிறது

 

 

·         பெரும்பாலும்

சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படுகிறது

·         இரட்டை சுருள் வடிவம் கொண்டது ·         ஒற்றை சுருள் வடிவம் கொண்டது
 

·         டிஆக்ஸிரிபோஸ் என்ற சர்க்கரை காணப்படுகிறது.

 

 

·         ரிபோஸ் என்ற சர்க்கரை காணப்படுகிறது.

 

·         4.நைட்ரஜன் மூலங்கள்

1.அடினைன்

2.குவானைன்ரிபோஸ் என்ற

.சிஸ்டோசின்

3.தையமின்

·         தையாமினுக்கு பதில்

உரசில்   காணப்படுகிறது

 

 

 

·         மரபுப் பொருட்களைக் கொண்டிருக்கிறது

 

·         வைரஸ் மற்றும் சில

நுண்ணுயிர்களின்

மட்டும் மரபு

பொருட்களை

கொண்டிருக்கிறது

 

 

 

DNA RNA

 

1.   இவை இரட்டை முறுக்கிழை () திருகுச் சுருள் மூலக்கூறுகள் இவை தனி இழை மூலக்கூறுகள்
2.   டி.ஆக்ஸிரிபோஸ் சர்க்கரை உள்ளது ரிபோஸ் சர்க்கரை உள்ளது
3.   அடினைன், குவானைன், தையமின் மற்றும் சைடோசின் இலை நைட்ரஜன் காரங்களாகும் அடினைன், யுராசில், குவானைன் மற்றும் சைட்டோசின் ஆகியவை இதன் நைட்ரஜன் காரங்கள்
4.   பெரும்பாலும் நியூக்ளியஸில் காணப்படும் சைட்டோபிளாசத்தில் காணப்படும்
5.   டி.என். ஒரே நிலையில் உள்ளது இதில் எம்.ஆர்.என்.ஏ ஆர்.என்.ஏ டி.ஆர்.என்.ஏ என்று மூன்று வகையில் உள்ளது
6.   அநேக உயிரியில் இதுவே மரபுப் பொருளாகும் சில வைரஸ்களில் மட்டும் இவை மரபுப் பொருள்களாகும்
7.   மரபுப் பண்புகளைக் கடத்துவத இதன் செயலாகும் புரதச் சேர்க்கையை கட்டுப்படுத்துகிறது.
8.   இரட்டித்தல் அடைகின்றன இரட்டித்தல் அடைவதில்லை

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]