மின்னோட்டம் வரையறை | tnpsc study materials

Deal Score-1

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan physics

 • மின்னோட்டங்கள் ஒரு கடத்தியில் ஒடினால் அது மின்னோட்டம் எனப்படும்.
 • ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தியின் குறிப்பிட்ட பரப்பின் வழியே கடந்து செல்ல மின்னுட்டத்தின் அளவு மின்னோட்டம் என வரையறுக்கப்படும்.
 • சுருக்கமாக மின்னுட்டம் பாயும் வீதம் மின்னோட்டம் எனப்படும்.
 • எலக்ட்ரான்கள் இயங்கும் திசைக்கு எதிர்திசை மரபு மின்னோட்டத்தின் திசை ஆகும்.
 • Q அளவு மின்னுட்டம் ஒரு கடத்தியின் ஏதாவது ஒரு குறுக்குவெட்டுப்பரப்பின் வழியே t வினாடிகளில் பாய்ந்தால் கடத்தியில் மின்னோட்டம்
  • t = Q / t
 • மின்னுட்டத்தின் SI அலகு கூலும்.
 • 1 கூலும் என்பது 6 x 1018 எலக்ட்ரான்களின் மின்னுட்டத்திற்குச் சமம்.
 • மின்னோட்டத்தின் அலகு ஆம்பியர் (A) ஆகும்.
 • ஒரு சுற்றில் மின்னோட்டத்தை அளக்க அம்மீட்டர் என்னும் கருவி பயன்படுகிறது.

மைக்கேல் பாரடே

டைனமோவைக் கண்டுபிடித்தவர்.

மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னழுத்த வேறுபாடு

 • ஒரு மின்சுற்றில் இரு புள்ளிகளுக்கிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு என்பது ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு ஓரலகு நேர் மின்னுட்டத்தை நகர்த்தச் செய்யப்படும் வேலை ஆகும்.
 • மின்னழுத்த வேறுபாடு ஒரு சுற்றில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மின்கலன்களால் உருவாக்கப்படுகிறது.
 • இரு புள்ளிகளிடையே மின்னழுத்த வேறுபாடு (V) = வேலை (W) / மின்னுட்டம் (Q)

V = W / Q

 • மின்னழுத்த வேறுபாட்டின் SI அலகு வோல்ட் (V)

ஓம் விதி

ஓம் விதிப்படி மாறா வெப்பநிலையில் கடத்தி ஒன்றின் வழியே பாயும் மாறா மின்னோட்டம் அதன் முனைகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டிற்கு நேர்தகவில் இருக்கும்.

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]