சொற்பொருள் | sorporul

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

images (1)

சொற்பொருள்

 1. ஆர்வலர் – அன்புடையவர்
 2. புன்கணீர் – துன்பம் கண்டு பெருகும் கண்ணீர்
 3. என்பு – எலும்பு. இங்கு உடல், பொருள், ஆவியைக் குறிக்கிறது.
 4. வழக்கு – வாழ்க்கை நெறி
 5. நண்பு – நட்பு
 6. மறம் – வீரம், கருணை (வீரம் இரண்டிற்குமே
 7. அன்புதான் அடிப்படை என்பது பொருள்)
 8. அன்பிலது – அன்பில்லாத உயிர்கள்
 9. என்பிலது – எலும்பில்லாதது(புழு)
 10. பூசல் தரும் – வெளிப்பட்டு நிற்கும்
 11. ஆருயிர் – அருமையான உயிர்
 12. ஈனும் – தரும்
 13. ஆர்வம் – விருப்பம் (வெறுப்பை நீக்கி விருப்பத்தை
 14. உண்டாக்கும் என்று பொருள்)
 15. வையகம் – உலகம்
 16. என்ப – என்பார்கள்
 17. புறத்துறுப்பு – உடல் உறுப்புகள்
 18. எவன் செய்யும் – என்ன பயன்?
 19. அகத்துறுப்பு – மனத்தின் உறுப்பு, அன்பு

 

நாலடியார் சொற்பொருள்:

 1. அணியார் = நெருங்கி இருப்பவர்
 2. என்னாம் = என்ன பயன்?
 3. சேய் = தூரம்
 4. செய் = வயல்
 5. அனையர் = போன்றோர்

 

பாரத தேசம் சொற்பொருள்:

 1. வண்மை = கொடை (வன்மை = கொடுமை)
 2. உழுபடை = விவசாய கருவிகள்
 3. தமிழ்மகள் = ஒளவையார்.
 4. கோணி – சாக்கு
 5. தலை சாயுதல் – ஓய்ந்து படுத்தல்
 6. ஞாலம் – உலகம்
 7. உவந்து செய்வோம் – விரும்பிச் செய்வோம்
 8. நெறியினின்று – அறநெறியில் நின்று

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]