வேதியியல் | chemistry

maanavan chemicals

வேதியியல் – முக்கியக் குறிப்புகள்

 

  • வேதியியல் என்பது பொருட்களின் அமைப்பு, இயைபு, அவற்றின் பண்புகள் ஆகியவை பற்றி அறிய உதவும் அறிவியல் பிரிவாகும்.
  • அறிவியலின் எல்லா பிரிவுகளுடனும் தொடர்புடையதாக இருப்பதால்
  1. உயிர் வேதியியல்,
  2. இயல் வேதியியல்,
  3. புவி வேதியியல்,
  4. வேளாண் வேதியியல்,
  5. சூழ்நிலை வேதியியல் போன்ற பல்துறை சார்ந்த அறிவியல் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.