வேதியியல் | chemistry

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan chemicals

வேதியியல் – முக்கியக் குறிப்புகள்

 

  • வேதியியல் என்பது பொருட்களின் அமைப்பு, இயைபு, அவற்றின் பண்புகள் ஆகியவை பற்றி அறிய உதவும் அறிவியல் பிரிவாகும்.
  • அறிவியலின் எல்லா பிரிவுகளுடனும் தொடர்புடையதாக இருப்பதால்
  1. உயிர் வேதியியல்,
  2. இயல் வேதியியல்,
  3. புவி வேதியியல்,
  4. வேளாண் வேதியியல்,
  5. சூழ்நிலை வேதியியல் போன்ற பல்துறை சார்ந்த அறிவியல் பிரிவுகள் காணப்படுகின்றன.

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]