தமிழ் பகுதி II

உவமை   உருவம் மலரடி   அடிமலர் மலர்க்கண்   கண்மலர் தேன்மொழி   மொழிந்தேன் தாமரைமுகம்   முகத்தாமரை மலர்க்கை   கைமலர் குமுதவாய்   வாய்குமுதம்     உருவகம்   உவமை தாள்மலர்   மலர்ந்தாள் புயம்...

Read More