கார்பனைல் சேர்மங்கள்

கார்பனைல் சேர்மங்கள் 

  • ஆல்டிஹைடுகள் மற்றும் கீட்டோன்கள் ஆகியவை கார்பனைனல் சேர்மங்கள் எனப்படும்.
  • ஆல்டிஹைடு வரிசையில் முதலில் .பார்மால்டிஹைடு இது ஒரு கார நெடியுடைய நிறமற்ற வாயு
  • இது தோல், கண்கள், மூக்கு மற்றும் தொண்டை ஆகிய பாகங்களில் எரிச்சலை உருவாக்குகிறது.
  • இதன் கரைசல் ஒரு நச்சுத் தடையாகவும், தொற்றுத் தடை மருந்தாகவும் செயல்படுகிறது.

பயன்கள்:

  • ஃபார்மால்டிஹைடின் நீர்க்கரைசல் .பார்மலின் எனப்படுகிறது. ஃபார்மலின் சுமார் 40 ஃபார்மலின் எனப்படுகிறது.  இது ஒரு சிறந்த தொற்றுத்தடை மற்றும் நச்சுத்தடை மருந்தாகும்.  இறந்த சடலங்களையும், உயிரியல் மாதிரிகளையும் பாதுகாக்கவும் மற்றும் அறுவை மருத்துவக் கருவிகளில் நோய், நுண்மம் ஒழிப்பற்கும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • வண்ணப் பூக்கள் மற்றும் சாயப் பொருட்கள் தயாரிப்பதிலும் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது.
  • பேக்கடை தயாரிக்க ஃபார்மால்டிஹைடு ஃபீனாலுடன் குறுக்க வினை ஈடுபடுத்தப்படுகிறது. இது மின்விசை தொடர்புகள் உருவாக்கப் பயன்படும் ஒரு வகை பிளாஸ்டிக் ஆகும்.
  • ஃபார்மால்டிஹைடு அம்மோனியாவுடன் குறுக்க வினையில் ஈடுபட்டு யோட்ரோபின் என்ற முக்கிய மருந்துப் பொருளைத் தருகிறது. இது ஒரு சிறுநீரக புரைதடுப்பான்.

ஆல்டிகைடு

  • அல்டிகைடு அல்லது ஆல்டிகைடு (Aldehyde) என்பது ஃபோமைல் வினைக்குழு (formyl group) கொண்ட ஒரு சோதனைச் சேர்மமாகும். இங்கு மையத்திலுள்ள காபனைல் வினைக்குழுவின் (carbonyl group) ஒருபுறத்தில் ஓர் ஐதரசன் (Hydrogen) அணுவும் மறுபுறத்தில் அல்கைல் வினைக்குழு ஒன்றும் (Alkyl group) காணப்படும். காபனைல் (அல்லது கார்போனைல்) வினைக்குழுவின் இருபுறமும் அல்கைல் வினைக்குழு இணைக்கப்பட்டிருப்பின் அச்சேர்வை கீட்டோன் (Ketone) எனப்படும்.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.