நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடுவதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்

  • நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிடுவதில் பல பிரச்சனைகள் உள்ளன. இருமுறை கணக்கிடுதல் ஒரு முக்கியமான பிரச்சனையாகும். நாட்டு வருமானத்தை கணக்கிட சீரிய முறைகள் பல இருப்பினும், இருமுறை கணக்கிடுதலை தவிர்த்தல் கடினமானது. இப்பிரச்சனைகளில் சிலவற்றை இங்கு காண்போம்.

கருப்பு பணம் (Black Money)

  • சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கைகள், தொழில்கள், லஞ்ச லாவண்யம் போன்றவை அதிகமாகக் காணப்படும் நாடுகளில் கருப்புப் பணத்தின் பழக்கம் ‘இணைப் பொருளாதாரம்’ என்று கூறும் அளவிற்கு விரிவடைந்துள்ளது.
  • இக்கருப்புப்பண ஆதிக்கமானது, அதிகார பூர்வமான பொருளாதாரத்திற்கு இணையாக உள்ளது.
  • கருப்புப்பணம் கணக்கில் வராத்தால், மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி இந்த இணைப் பொருளாதாரத்தை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளவில்லை.
  • இந்தியாவில் கருப்புப் பணமானது எல்லா நிலைகளிலும் ஊடுருவி இருப்பதால் சமுதாயத்தை மட்டுமல்லாது மக்களின் அன்றாட வாழ்க்கை நிலையையும் பாதிக்கிறது.
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.