புறப்பரப்பு வேதியியல்

biochemistry

பரப்புக் கவர்ச்சி                                    

  • இரண்டு நிலைகள் சந்திக்கும் எல்லையில் ஒரு சேர்மத்தின் செறிவு இரண்டு நிலைமைகளிலும் உள்ளதை விட அதிகமாக இருக்குமானால் அச்சேர்மம் பரப்பினால் கவரப்பட்டுள்ளது எனலாம்.
  • இப்பண்பே பரப்புக் கவர்ச்சி என அழைக்கப்படுகிறது.
  • பரப்புக் கவர்ச்சி(Adsorption) என்பது ஒரு புறப்பரப்புப் பண்பாகும். கரைசல்களின் புரப்பரப்பில் இப்பண்பு காணப்படுகிறது.
  • ஒருதிரவம்அல்லது திண்மத்தின் பரப்பின் மீது ஒரு சேர்மத்தின் செறிவு அதிகரிப்பதே பரப்புக் கவர்ச்சி (Adsorption) ஆகும்.
  • மேலும் இதனைஅணுக்கள்,அயனிகள், இரட்டை மூலக்கூறுகள் அல்லது வாயு மூலக்கூறுகள், திரவம், கரைந்த திண்மங்கள் ஆகியவை ஒரு பரப்பின் மீது ஒட்டிக் கொள்ளும் பண்பு என்றும் கூறலாம். இரண்டு நிலைமைகள் சந்திக்கும் எல்லையில் ஒரு சேர்மத்தின் செறிவு இரண்டு நிலைமைகளிலும் உள்ளதை விட அதிகமாக இருக்குமானால் அச்சேர்மம் பரப்பினால் கவரப்பட்டுள்ளது எனலாம். இப்பண்பையும் பரப்புக் கவர்ச்சி எனலாம்.
Click Here To Get More Details

 

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.