பூஞ்சைகளின் நன்மைகள்

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

பூஞ்சைகளின் நன்மைகள்

  • உணவாக பயன்படும் காளான்
    1. அகாரிகஸ் கேம்பஸ்ட்ரிஸ்,
    2. அகாரிகஸ் பைஸ்போரஸ்,
    3. மோர்செல்லா, ஈஸ்ட்.

தொழிற்சாலைகள்

தயாரிக்கப்படும் பொருள்   பயன்படும் பூஞ்சைகள்
பாலாடைக்கட்டி   பெனிசிலியம், அஜ்பெர்ஜில்லஸ்
ஆல்கஹால்   ஈஸ்ட் சில சமயம் ரைசோபஸ் ஒரைசா
கேலிக் அமிலம்   பெனிசிலியம் கிளாகம்
சிட்ரிக் அமிலம்   மியூகர் ,அல்பெர்ஜில்லாஸ் நைஜெர்
குஜக்கானிக் அமிலம்   அஸ்டிபர்ஜில்லஜ் நைஜெர்
பெக்டினேஸ் என்சைம்   பென்சிலியம் கிளாகம்
அமைலேஸ் என்சைம்   அஸ்பெர்ஜில்லஸ் ஒரைசா
இன்வர்ட்டேஸ்   ஈஸ்ட் (சக்காரோமைசிஸ் சோர்விசியே)
ஜிப்ரெல்லின் (ஹார்மோன்)   ஜிப்டிரல்லா ப்யூஜிகுரலய்
சையனோ கோபலமைன்   ஸ்ட்ரெப்டோமைசிஸ் கிரிசெஸ்

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]