அடிப்படையான இயற்பியல் மாறிலிகள் | tnpsc study materials - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2017 | Group 2A | VAO | TET

அடிப்படையான இயற்பியல் மாறிலிகள் | tnpsc study materials

Review Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

maanavan physics

 1. அணு நிறை அலகு –    66 + 10-27 kg
 2. அவகாட்ரோ எண் –    02 + 1023 mol-1
 3. எலக்ட்ரானின் நிறை –    11 + 10-31 kg
 4. எலக்ட்ரான் வோல்ட் –    602 + 10-19 J
 5. அடிப்படை மின்னூட்டம் –    602 + 10-19 C
 6. நியூட்ரானின் நிறை –    67 + 10-27 kg
 7. வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறன் –    4 + 10-7 H/m
 8. வெற்றிடத்தின் விடுதிறன் –    854 + 10-12 C-2 N-1 m-2
 9. பிளாங் மாறிலி –    626 + 10-34 Js
 10. புரோட்டானின் நிறை –    67 + 10-27 kg
 11. எலக்ட்ரானின் மின்னூட்ட நிறை –    759 + 1011 C/kg
 12. போர் ஆரம் –    53A
 13. ரிட்பர்க் மாறிலி –    094 + 107 m-1
 14. 1 amu க்கான ஆற்றல் –    931 MeV
 15. ஹைட்ரஜனின் அடி நிலை ஆற்றல் – -13.6 eV
 16. வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம் –    00 + 108 m/s

 

 

சில முக்கியமான மாறிலிகள்

இயற்பியல் அளவு மதிப்பு
 வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசைவேகம்  2.9979 + 10-8 ms-1
 ஈர்ப்பியல் மாறிலி  6.67 + 10-11 Nm-2 kg-2
 புவியியல் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் (கடல் மட்டத்தில் 450 குறுக்குக் கோட்டில்)  9.8 ms-2
 பிளாங்கின் மாறிலி  6.626 + 10-34 Js
 போல்ட்ஸ்மேன் மாறிலி  1.38 + 10-23 JK-1
 அவகட்ரோ எண்  6.023 + 10-23 mol-1
 பொது வாயு மாறிலி  8.31 J mol-1 K-1
 ஸ்டீபன் பேல்ட்ஸ்மேன் மாறி  5.67 + 10-8 Wm-2 K-4
 வியனின் மாறி  2.898 + 10-3 mK
 வெற்றிடத்தின் உட்புகுதிறன்  4 + 10-7 Hm-1
 படித்தர வளிமண்டல அழுத்தம்  1.010 + 10-5 Pa

 

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_self” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]