அர்ஹீனியஸ் சமன்பாடு

Deal Score0

GET THE JOBS UPDATES IN YOUR INBOX

 

அர்ஹீனியஸ் சமன்பாட்டை எழுதி விளக்குக.

அல்லது

k = A e– Ea / RT

அதாவது,

k  = வினைவேக மாறிலி

Ea = கிளர்வுறு ஆற்றல்

A = அதிர்வு காரணி

R = வாயு மாறிலி

T = வெப்பநிலை (கெல்வினில்)

[qodef_button size=”medium” type=”” text=”Click Here To Get More Details” custom_class=”” icon_pack=”font_awesome” fa_icon=”” link=”http://tnpsc.maanavan.com/tnpsc-materials/” target=”_blank” color=”white” hover_color=”” background_color=”blue” hover_background_color=”” border_color=”” hover_border_color=”” font_size=”” font_weight=”” margin=””]