இந்தியாவில் விவசாயப் புரட்சி

புரட்சி   பொருள்
பசுமை புரட்சி   விவசாய உற்பத்தி (உணவு உற்பத்தி)
மஞ்சள் புரட்சி   எண்ணெய் விதைகள் உற்பத்தி
வெள்ளை புரட்சி   பால்
நீலப் புரட்சி   மீன்
பிரௌன் புரட்சி   மசாலா
கிரே புரட்சி   உல் (கம்பளி)
வெள்ளி (சில்வர்) புரட்சி   முட்டை
கருப்புப் புரட்சி   பெட்ரோலியம் / குருடாயில்
Click Here To Get More Details
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.