Study Materials

TNPSC Acids Chemistry Study Materials PDF Free Download

அமிலங்கள்கரிம அமிலங்கள் – கனிம அமிலங்கள் – வலிமை மிகு அமிலங்கள் – வலிமை குறைந்த அமிலங்கள் – ஆக்ஸிஜனேற்றம் – ஒடுக்கம் – வினையூக்கி கரிம அமிலங்கள் – கனிம அமிலங்கள்

More Topics Join Course

அமிலங்கள்

 • அமிலம் என்பது இடப்பெயர்ச்சி செய்யத்தக்க ஹைட்ரஜனை உடைய ஒரு பொருள் ஆகும். இந்த ஹைடிரஜனை உலோகங்கள் இடப்பெயர்ச்சி செய்வதால் உப்புகள் கிடைக்கின்றன.
 • ஹைட்ரஜன் உள்ள எல்லா சேர்மங்களும் அமிலங்கள் அல்ல.
 • எ.கா. அம்மோனியா (NH3) மீத்தேன் (CH4) மற்றும் குளுக்கோஸ் ஆகியவை அமிலங்கள் அல்ல.
 • நீர்க்கரைசல்களில் ஹைட்ரஜன் அயனிகளைத் தரவல்ல சேர்மங்களே அமிலங்களாகும்.
 • அமிலங்கள் நீல லிட்மஸை சிவப்பாக மாற்றும்.
 • உலோக ஆக்சைடுகள் மற்றும் ஹைட்ராக்சைடுகளுடன் வினைபுரிந்து உப்பையும் நீரையும் தருகின்றன.
 • இவை மின்சாரத்தை கடத்துகின்றன.
 • அமிலங்கள் : நீரில் கரையும்போது H+ அயனிகளையோ H3O+ அயனிகளையோ தரும் பொருட்களை அமிலங்கள் என்கிறோம்.
 • ஆசிட் என்ற ஆங்கிலச் சொல்லுக்கு புளிப்புச் சுவை என்பது பொருள்
 • சில மூலங்களில் இருக்கக்கூடிய அமிலங்கள்
  • ஆப்பிள் – மாலிக் அமிலம்
  • எலுமிச்சை – சிட்ரிக் அமிலம்
  • திராட்சை – டார்டாரிக் அமிலம்
  • தக்காளி – ஆக்ஸாலிக் அமிலம்
  • காடி – அசிட்டிக் அமிலம்
  • தயிர் – லாக்டிக் அமிலம்
  • எறும்பு மற்றும் தேனீக்களின் கொடுக்கு – ஃபார்மிக் அமிலம்
  • வெண்ணெய் – பியூட்டிரிக் அமிலம்
  • புளி – டார்டாரிக் அமிலம்
  • சிறுநீர் – யூரிக் அமிலம்
  • கொழுப்புகள் – ஸ்டீயரிக் அமிலம்
  • பித்த நீர் – கோலிக் அமிலம்

PDF Download

Acids – Organic Acids – Mineral Acids – Strength Acids – Low Acids – Oxidation – Condensation – Catalytic Organic Acids – Mineral Acids

Join Course

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Youtube Channel

கிளிக் செய்யவும்

To Join Telegram Channel

கிளிக் செய்யவும்

Related Articles

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker