பெண்ணடிமை வேண்டாம்! - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

பெண்ணடிமை வேண்டாம்!

சூல்வலி ஏற்றுத்தன் துயர்தனை மாய்த்து
உயிர்அது ஈறாக  மறுபிறப்பு மெடுத்து
திங்கள் பத்தும் சுமந்துனைக்
காத்து
வெளிநீவரக் காத்திருப்பாள் இருவிழி
பூத்து

அடுக்களை யன்றி யவளொன்றும்
கண்டதில்லை
எந்தையும் நுந்தையும் அதைமாறச்
செய்ததில்லை
பிந்தையொரு சரித்திர மொன்றென
இருந்திருங்கால்
நங்கை நாணம் தவிர்த்துலகை ஆளச்
செய்வோம் !!

– செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.