அவள் - MaanavaN | TNPSC Study Materials | Online Test | 2016 | Group 2A | VAO | TET

அவள்

அழகைக் குழைத்து அச்சில் வார்த்ததின் இடுகுறிப்பெயர் தான்!!!

          “அவள்”

-செல்வக்குமார் சங்கரநாராயணன்

image

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.